Overskrider steinmoloen de tillatelser som er gitt?

Ingen dumping av stein etter 15. mai, har Fylkesmannen sagt, men siden det så sent som denne uken dumpes stein, har Fagerstarnd Vel henvendt seg til kommunen for oppfølging.

Fagerstrand Vel har sendt følgende e-post til Nesodden kommune:

I hht vedtak fra Fylkesmannen skal det av hensyn til fauna og brukere av stranden ikke dumpes stein på steinmoloen til Fagerstrand båtforening etter 15. mail 2012. På tross av tidligere bekymringsmeldinger fra innbyggere om at det har vært brudd på dumpingbestemmelsene fortsetter dumpingen av stein.

Fagerstrand vel ser at moloen vil berike båtlivet for mange innbyggere, men er skeptisk til hvorvidt vannkvaliteten i bukten er ivaretatt. Det er gitt dispensasjon til å bygge en 165 meter lang steinmolo (nord-sør-retning) som lukker deler av bukten. Fagerstrand vel har målt lengden til å være 211 meter i uke 21, og basert på dette tror vi at det er et vesentlig brudd på tillatelsen som er gitt fra Fylkesmannen.

På bakgrunn av overnemte ber Fagerstrand vel om en uttalelse. Vi avventer deres snarlige svar.

Vennlig hilsen

Jim Johnston Leder av Fagerstrand vel