Sakspapirer til Årsmøte 2015.

1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av møteleder og referent samt to til å underskrive protokollen.
3. Årsmelding 2014, og planer for kommende år.
4. Revisorbekreftet regnskap, budsjett 2015, revisjonsberetning.
5. Innkomne forslag
6. Fastsettelse av medlemskontingent
7. Valg
8. Avslutning

 

Støtte til stupebrett

Fagerstrand Vel har fått 100.000,- i støtte fra sparebankstiftelsen, til oppføring av nytt stupetårn der hvor stupebrettet nå står. Noe overraskende var dette og veldig gøy. i innser at en oppgradering av stupebrettet til stupetårn antakeligvis vil være dyrere enn de tildelte pengene, så vi trenger å få i stand gode entrepenørtilbud, samt gode forslag til å gjøre dette, både fremgangsmåte og finansiering, fra vellets medlemmer. Vi ser at Fjellstrand vel har fått til dette, så hvorfor ikke vi?

Fortsatt god jul, og godt nyttår!

img_6432 obj348geo305pg5p9

Møte i veilaget på Nedre Fagerstrand

Det innkalles til møte i veilaget på Nedre Fagerstrand, mandag 27. oktober kl 1900 på Bakkeløkka skole.

Møtet vil gi en kort presentasjon av brøyteavtalen som blir opprettet.
Det har vært møte med Nesodden kommune de anbefalte en veiavgift på kr 1500,- pr eiendom, noe som vi forslår som avgift hos oss.
Dette vil dekke sommer og vintervedlikehold samt veilys. Vi vil etter en sesong se om avgiften for neste sesong skal være uendret.

Alle som her eiendom i Kneika, Bekkefaret, Røsslyngveien, Svingen og Dalsvei er velkommen tildette møtet.

Hilsen
Iver Aage Iversen
Leder for veilaget